Miệt thị xe của người khác - cách đánh giá ô tô của người Việt?

Có thể khen xe này, chê xe kia, thích hãng này, không thích hãng kia nhưng nên đúng mực và khách quan.