Tăng Thái Hậu

Kỹ sư trưởng Tăng Thái Hậu chịu trách nhiệm sản xuất Ford Mustang