thanh lý xe công

Xe đã hết niên hạn, khấu hao của các cơ quan, tổ chức nhà nước được đem đi thanh lý theo quy định của pháp luật.