tự ý thay đổi màu sơn xe

Lỗi tự ý thay đổi màu sơn ban đầu của xe mà không được phép của cơ quan chức năng.