xe biển xanh

Xe công vụ, xe của cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước có nền màu xanh, chữ số màu trắng.