xe công

Xe của cơ quan, đơn vị tổ chức nhà nước phục vụ cho các công tác công vụ.