xe cứu thương

Xe cứu thương là phương tiện thuộc diện ưu tiên